Aktuální informace o projektech viz též na webové stránce fakulty: https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/projektova-vyuka.html

 

2014/ 2015

 

Název projektu:

Osobnost mladého řidiče z pohledu dopravní psychologie

Vedoucí projektu: PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.

Anotace projektu

Tento projekt vychází z analýzy dopravních nehod, která jednoznačně potvrzuje, že nejčastější příčinou dopravních nehod je selhání člověka. Příčin selhání za volantem je mnoho, jednou z velmi důležitých otázek v této souvislosti je faktor věku, který je spojen s rozdíly v rizikovém jednání řidičů.

Mladí lidé, zejména ve věkové skupině 16 – 24 let, jsou více rizikoví, jejich jednání odpovídá často termínu „sensation  seeking“.

Více riskují, častěji umírají na silnicích při nehodě zapříčiněné vysokou rychlostí, častěji jsou účastníky dopravní nehody a také je u nich zaznamenáno více peněžitých pokut.

Riskantnější způsob jízdy je charakteristický nejen pro mladé řidiče, ale i mladší řidičky. Ty dosahují signifikantně vyšších hodnot v oblasti chyb při řízení, přestupků a rychlé jízdy; počet nehod je u nich 3x vyšší než u řidiček středního věku.

K těmto zjištěním přispívá nedostatek zkušeností, přeceňování vlastních schopností a současné podceňování nebezpečí (nebývají u nich v souladu kategorie objektivního rizika a rizika subjektivně pociťovaného).

Nově je ve světě věnována zvýšená pozornost nejen mladým řidičům automobilu, ale i motocyklu. Také na tuto problematiku se v rámci projektu zaměříme.

Rizikovou tendenci jednotlivce determinují specifické osobnostní charakteristiky, které je třeba analyzovat v dopravně psychologickém vyšetření. To využívá standardizované psychodiagnostické metody a moderní přístrojovou techniku.

Problematika vyšší nehodovosti u začínajících řidičů je řešena i v oblasti legislativy (např. řidičský průkaz na zkoušku, povinné dopravně psychologické vyšetření, model doprovázejícího řízení od 17 let snižující vliv chybějící zkušenosti v počátcích řízení).

Kód                            Obor                                                  

K615X1RM              MED                                                

K615X1RD               DOS                                                                                                 

Typ studijního programu: bakalářské studium

Ústav: Ústav jazyků a společenských věd 16115 (K615)

Seznam povinně volitelných předmětů: K tomuto projektu nemusíte volit žádný povinně volitelný předmět.

Prezentace projektu

 

 

Analýza chování řidiče (v roce 2014/15 se neotevírá)

Vedoucí projektu: PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.

 

Anotace projektu:

Psychologie užitá v dopravě se zabývá především zkoumáním psychických projevů

při různých činnostech osob řídících dopravní prostředky i jiných účastníků dopravy, zjišťováním jejich závislosti na individuálních vlastnostech člověka, na metodách výuky, výcviku a výchovy, na dopravní technice a dopravním prostředí.

Projekt „Analýza chování řidiče“ seznámí se základními znalostmi, kterými se řídí praktická činnost v oblasti dopravní psychologie se zaměřením na vnímání, rozhodování a jednání lidského činitele ve vztahu k technickým a personálním systémům. Dále se zaměříme na determinanty rizikového chování řidičů, možnosti jejich zjišťování pomocí psychologické přístrojové diagnostiky a na práci s problémovými řidiči.

K orientačnímu seznámení s jeho náplní doporučuji knihu Psychologie v dopravě (Štikar, Hoskovec, Štikarová), Univerzita Karlova, 2003.

 

Kód                            Obor                                                 

K615X1AA               AUT                                                 

K615X1AD               DOS                                                                                                 

                                                                                             

 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem:

22Y1A1

Analýza silničních nehod 1

22Y1A2

Analýza silničních nehod 2

 

 

Nehodovost mladších řidičů – příčiny a prevence (v roce 2014/15 se neotevírá)
VedoucíPhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.

ÚstavÚstav jazyků a společenských věd - 16115 (K615)


Anotace projektu:
Rozbory dopravních nehod ukazují, že jejich nejčastější příčinou je selhání člověka. Rozbor hlavních příčin vážných dopravních nehod bude zaměřen především na nepřiměřenou rychlost, nedání přednosti v jízdě, chyby při předjíždění, nedodržení bezpečné vzdálenosti, distrakci pozornosti a riskování.
Na základě vědeckých poznatků a reliabilních zdrojů dat je třeba volit správné intervence a hodnotit jejich efektivitu. Z hlediska nehodovosti a jejích následků představují problém především řidiči ve věku do 24 let, pro které je výše uvedené rizikové jednání typické.
Rizikovou tendenci jednotlivce určují specifické soubory osobnostních charakteristik, které je třeba analyzovat s pomocí výsledků dopravně psychologického vyšetření, které využívá standardizovaných psychodiagnostických metod a moderní přístrojovou techniku.
Problematika vyšší nehodovosti u řidičů – začátečníků je řešena i v oblasti legislativy ( např. řidičský průkaz na zkoušku, povinné dopravně – psychologické vyšetření, model doprovázejícího řízení od 17 let snižující vliv chybějící zkušenosti v počátcích řízení).
Podmínkou zařazení do projektu je dobrá znalost němčiny.

 

Kód                            Obor                                                 

                                   DOS                           1                                                        

 

Mobilita a bezpečnost u věkově determinovaných skupin účastníků silničního provozu

(v roce 2014/15 se neotevírá)

VedoucíPhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.

ÚstavÚstav jazyků a společenských věd - 16115 (K615)

 

Abstrakt: 

Obsahem projektu je analýza činností osob řídících dopravní prostředky i jiných účastníků dopravy. Vše bude vycházet z kauzality závislosti na individuálních vlastnostech člověka, na metodách výuky, výcviku a výchovy, dopravní technice a dopravním prostředí. Projekt bude zaměřen na vnímání, rozhodování a jednání lidského činitele ve vztahu k věkové determinaci. Budou analyzovány a porovnány jednotlivé charakteristiky mladistvých a starších osob. Determinanty rizikového chování obou skupin budou zkoumány s využitím dotazníkové i přístrojové diagnostiky. Cílem je navrhnout preventivní či rehabilitační postupy pro práci s problémovými řidiči v obou věkových skupinách. V projektu budou využity nové poznatky ze zahraničí. Podmínkou zařazení do projektu je dobrá znalost němčiny.

 

Kód                            Obor                                                 

K615X2MA               ID                                                                             

K615X2MD               DS                                                                            

 

Seznam povinně volitelných předmětů:     Dopravní psychologie v německy mluvících zemích

                                                                       Vztah biologických a technických systémů

                                                                       Zklidňování dopravy

Další informace a materiály k projektu:

Mobilita a bezpečnost osob

 

Záření

Abstrakt: 

Při současném rozvoji techniky se v dopravě objevuje stále více zařízení a přístrojů (PC, mobilní telefony a další), jejichž provoz souvisí s výskytem záření. Projekt je zaměřen na výskyt záření, zejména elektromagnetického, v dopravě. Studenti postupně vytvoří ucelený přehled výskytu záření, které souvisí s dopravou. Dále se zaměří na analýzu stávající situace v dopravě, problematikou kumulace a kombinace zdrojů záření, expozice a legislativu vztahující se k dané problematice.

Vedoucí:        Ing. Petr Musil

            Ing. Milan Kubín
                        Ing. Ondřej Smíšek

 

Ústav:             Ústav jazyků a společenských věd - 16115 (K615)

 

Kód                            Obor                                     

K615X1ZA                AUT              

K615X1ZD                DOS              

K615X1ZM               MED  

K615X2ZD                DS                             

K615X2ZL                PL                              

K615X2ZM               ME/LO                                  

           

Seznam povinně volitelných předmětů:     Hygiena práce a ergonomie v dopravě.

Prezentace projektu

Plakát

 

Interakce doprava – potraviny

Vedoucí:        Ing. Petr Musil

                        Ing. Milan Kubín

Ústav: Ústav jazyků a společenských věd - 16115 (K615)

 

Abstrakt: 

Projekt se zabývá problematikou potravin v oblasti dopravy. Studenti se seznámí s problematikou nutriční politiky, problematikou poživatin v souvislosti s dopravou v celé šíři a se správným a účelovým uplatněním legislativy, zejména zaměřené na zdravotní zajištění. Na základě analýzy současného stavu budou navrženy možnosti zlepšení v budoucnosti.

Kód                            Obor                         

K615X1IM                MED                         

K615X1ID                 DOS                                      

K615X2IM                ME/LO                                  

K615X2ID                 DS                                         

K615X2IL                 PL                                         

Seznam povinně volitelných předmětů:     K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný předmět.

Prezentace projektu